ਸਤਿ ਸੰਗਤ

8 Items

ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ  ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Loading...