ਧਰਮ ਕੇ ਭਰਮ

110 of 14 items

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ (‘ਧਰਮ ਕੇ ਭਰਮ’) ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੱਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ (ਦੁਬਿਧਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

Loading...