4. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ

4


ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਭਾਈ ਨੰਦ
ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ
ਅਸਲ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਕਿਹੜਾ ਹੈ- ਪਰਮਾਤਮਾ
ਲਈ ਪਿਆਰ
, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਤ
ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ
ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ
ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਆਹਿਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਬੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ
ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ
ਵਿੱਚਸਿਖਾਓ ਅਤੇ
ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਸ
ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ
ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ
ਚਾਹੇਗਾ
?

 

ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ
ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਨਾ
311-314 ਤੇ ਹਨ:-

 

ਸੁਹਬਤੇ ਸ਼ਾਂ
ਹਾਸਿਲੇ ਈਂ ਜਿੰਦਗੀਸਤ
ਜਿੰਦਗੀ
ਈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਈਂ ਬੰਦਗੀਸਤ
157

ਗਰ ਤੁਮੈ ਖੁਆਹੀ
ਕਿ ਮਰਿਦੇ ਹਕ ਸ਼ਵੀ
ਆਰਿਫੇ
ਊ ਕਾਮਿਲੇ ਮੁਤਲਕ
ਸ਼ਵੀ
158

ਈਂ ਹਮਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ
ਜਾ ਅਮਦੰਦ
ਅਜ ਬਰਾਏ
ਸੁਬਤ ਸ਼ਾਂ ਆਮਦੰਦ
159

ਜਿੰਦਗੀ ਏ ਸ਼ਾਂ
ਜਿ ਫੈਜੇ ਸ਼ੁਹਬਤ
ਅਸਤ
ਸੁਹਬਤੇ ਸ਼ਾਂ
ਆਯਤੇ ਪੁਰ ਰਹਮਤ
ਅਸਤ
160

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਸੁਹਬਤੇ
ਸ਼ਾਂ ਬਾਯਦਸ
ਤਾਂ
ਜਿ ਦਿਲਅਕਦੇ ਗੁਹਤ
ਬਿਕੁਸ਼ਾਯਦਸ
161

 

ਰਸਮਿ ਸ਼ਾਂ ਆਈਨਿ
ਦਿਲਦਾਰੀ ਬਵਦ
ਦਰ ਹਮਹ
ਹਾਲ ਅਜ ਖੁਦਾ ਯਾਰੀ
ਬਵਦ
190

ਹਰ ਕਸੇ ਰਾ ਕੈ
ਨਸੀਬ ਈ ਦੌਲਤ ਅਸਤ
ਦੌਲਤੇ
ਜਾਵੈਦ ਅੰਦਰ ਸੁਹਬਤ
ਅਸਤ
191

ਈਂ ਹਮਹ ਅਜ ਸੁਹਬਤੇ
ਮਰਦਾਨਿ ਊਸਤ
ਦੌਲਤੇ
ਹਰ ਦੋ ਜਹਾਂ ਦਰ ਸ਼ਾਨਿ
ਊਸਤ
192

ਸੁਹਬਤੇ ਸ਼ਾਂ
ਨਫਹੇ ਬਿਸੀਆਰ ਆਵੁਰਦ
ਨਖਲਿ
ਜਿਸਮੇ ਖਾਕ ਹਕ ਬਾਰ
ਆਵੁਰਦ
193

 

ਦਰ ਨਜਰਿ ਆਇੰਦ
ਚੂ ਜਾਤੇ ਅਲਾਹ
ਦਰ ਹਕੀਕਤ
ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਪਨਾਹ
230

ਦਰ ਨਜਰਿ ਆਯੰਦ
ਹਮਚੂੰ ਜਰਹ ਵਾਰ
ਦਰ ਹਕੀਕਤ
ਹਰ ਕੁਦਾਮੀ ਸ਼ਹ ਸਵਾਰ
231

ਦਰ ਕਸਬ ਬਾਸ਼ੰਦ
ਆਜਾਦ ਅਜ ਕਸਬ
ਉਮ੍ਰ
ਗੁਜਾਰੰਦ ਅੰਦਰਿ
ਯਾਦਿ ਰਬ
232

ਖੇਸ਼ ਰਾ ਚੂੰ
ਮੋਰ ਬਿਸ਼ਮਾਰੰਦ ਸ਼ਾਂ
ਦਰ ਹਕੀਕਤ
ਬਿਹਤਰ ਅਜ ਪੀਲੇ
ਦਮਾਂ
233

ਹਰ ਚਿ ਮੇ ਬੀਨੀ
ਹਮਹ ਹੈਰਾਨ ਸ਼ਾਂ
ਸ਼ਾਨਿ
ਸ਼ਾਂ ਬਰਤਰ ਬਵਦ ਅਜ
ਇਮਤਿਹਾਂ
234

ਸੁਹਬਤੇ ਮਰਦਾਨੇ
ਹਕ ਬਾਸ਼ਦ ਕਰਮ
ਦੌਲਤੇ
ਕਾਂ ਰਾ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਹੇਚ
ਗਮ
235

 

ਦਰ ਲਿਬਾਸੇ
ਦੁਨਯਵੀ ਫਾਰਿਗ ਅਜਾਂ
ਹਮ ਚੁ
ਜਾਤਸ਼ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਓ
ਨਿਹਾਂ
333

ਜਾਹਿਰਸ਼ ਦਰ
ਕੈਦਿ ਮੁਸ਼ਤੇ ਖਾਕ
ਹਸਤ
ਬਾਤਿਨੋ ਊ
ਬਾ ਖੁਦਾਏ ਪਾਕ ਹਸਤ
334

ਜਾਹਿਰ ਅੰਦਰ
ਮਾਇਲੇ ਫਰਜੰਦ ਜਨ
ਦਰ ਹਕੀਕਤ
ਬਾ ਖੁਦਾਏ ਖੇਸ਼ਤਨ
335

ਜਾਹਿਰ ਅੰਦਰ
ਮਾਇਲੇ ਹਿਰਸੇ ਹਵਾ
ਬਾਤਿਨੇ
ਊ ਪਾਕ ਅਜ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ
336

ਜਾਹਿਰ ਅੰਦਰ
ਮਾਇਲੇ ਅਸਬੋ ਸ਼ੁਤਰ
ਬਾਤਿਨਸ
ਫਾਰਿਗ ਜਿ ਕੈਦੇ
ਸ਼ੋਰੁ ਸ਼ਰ
337

ਜਾਹਿਰ ਅੰਦਰ
ਮਾਇਲੇ ਸੀਮੋ ਜਰ
ਅਸਤ
ਬਾਤਿਨ ਅੰਦਰ
ਸਾਹਿਬੇ ਬਹਰੋ ਬਰ
ਅਸਤ
338

ਰਫਤਹ ਰਫਤਹ
ਬਾਤਿਨਸ਼ ਜਾਹਿਲ ਸ਼ੁਦਹ
ਦਰ ਹਕੀਕਤ
ਤਬਲਹੈ ਅੰਬਰ ਸ਼ੁਦਹ
339

ਜਾਹਿਰੋ ਬਾਤਿਨ
ਸ਼ੁਦਹ ਯਕਸਾਨ ਊ
ਹਰ ਦੂ
ਆਲਮ ਬੰਦਹੈ ਫਰਮਾਨਿ
340

ਹਮ ਬਦਿਲ ਯਾਦੇ
ਖੁਦਾ ਹਮ ਬਰ ਜਬਾਂ
ਈਂ ਜਬਾਨਸ਼
ਦਿਲ ਸ਼ੁਦਹ ਦਿਲ ਸ਼ੁਦ
ਜਬਾਂ
341

ਵਾਸਿਲਾਨੇ ਹਕ
ਚਿਨੀਂ ਫਰਮੂਦਹ ਅੰਦ
ਬੰਦਹ
ਹਾ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਆਸੂਦਹ
ਅੰਦ
342

 

ਗਰਚਿ ਦਰ ਦਿਲਹਾ
ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਜੁਜ ਖੁਦਾ
ਆਰਿਫਾਂ
ਰਾ ਮਨਜਿਲੇ ਬਾਸ਼ਦ
ਉਲਾ
370

ਗੈਰਿ ਆਰਿਫ
ਵਾਕਿਫੇ ਈਂ ਹਾਲ
ਨੇਸਤ
ਆਰਿਫਾਂ
ਰਾ ਗੈਰਿ ਜਿਕਰਸ਼
ਕਾਲ ਨੇਸਤ
371

ਅਜ ਬਰਾਏ ਆਂ
ਕਿ ਹਲ ਹਾਸਿਲ ਕੁਨੀ
ਪੈਰਵੂ
ਐ ਆਰਿਫੇ ਕਾਮਿਲ
ਕੁਨੀ
372

ਆਰਿਫੇ ਕਾਮਿਲ
ਤੁਰਾ ਕਾਮਿਲ ਕੁਨਦ
ਹਰ ਚਿ
ਮੇ ਖਾਹੀ ਤੁਰਾ ਹਾਸਿਲ
ਕੁਨਦ
373

 

(157)ੰਤਾਂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜੀਵਣ
ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ
ਇਸ
ਜੀਵਨ ਦਾ (ਦਾ ਮੂਲ)
ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ

(158) ਜੇ
ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ
ਬਣੇਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਨਣ
ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ

(159) ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤਾਂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੀ ਆਏ
ਹਨ

(160) ਜੀਵਣ
ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ
ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(161) ਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ
ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ
ਹਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ
, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਮੋਲਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 

 (190) ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ
ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾਮਨ ਖੁਸ਼
ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ
ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾਈ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ

(191) ਹਰ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਨ ਕਿੱਦਾਂ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ
(ਸੰਤਾਂ) ਦੀ ਸੰਗਤ
ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਖਜਾਨਾ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ

(192) ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਸ ਹੈ

(193) ਸੰਤਾਂ ਦੀ
ਸੰਦਤ ਭਾਰੀ ਲਾਭ
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਮਿਟੀ
ਦੇ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਛ
ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਫਲ
ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

 

(230) ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ
ਉਹ (ਸੰਤ) ਕਰਤਾਰ ਦੀ
ਮੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ
ਸਚ ਜਾਣੋ
ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਓਟ ਹਨ

(231) ਸੰਤ ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ
ਸੱਚ
ਜਾਣੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ
ਘੋੜ ਸਵਾਰ (ਭਾਵ ਯੋਧੇ)
ਹਨ

(232) (ਜਗਤ ਦੇ) ਬਿਉਹਾਰ
ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ
ਨਿਰਾਸ ਹਨ
ਆਪਣੀ
ਆਯੁ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ
ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ

(233) ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ
ਤੁੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
, ਅਸਲ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ
ਹਨ

(234) ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਪਰਖਣ ਵੇਲੇ

(235) ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਫਿਰ
ਧੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ

 

(333) ਸੰਤ ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
, ਪਰ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ
ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ
, ਉਹ
ਅਕਾਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਗਟ-ਪਹਾਰੇ ਵੇਖਦੇ
ਹਨ

(334) ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਏ ਹਨ

(335) ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਤਰ
ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਂਈ ਨਾਲ
ਹੈ

(336) ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਲਭ
ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ
ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ
ਨਾਲ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਏ
ਹੋਏ ਹਨ

(337) ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਊਠ
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ
ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ
ਹਨ
, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਤੋਂ
ਉਪਰ ਹਨ

(338) ਵੇਖਣ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ
ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ
, ਪਰ ਅਸਲ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲ
(ਸਮੁੰਦਰ) ਥਲ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ

(339) ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਸਲੀ ਜੀਵਣ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸਤੂਰੀ
ਵਾਂਗ ਮਹਿਕ ਆਉਣ
ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

(340) ਅੰਦਰੋਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

(341) ਉਹ ਹਰੀ
ਨੂੰ ਮਨ ਅਤੇ ਜੀਭਾ
ਨਾਲ ਜੱਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਬਾ
ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਨ ਜੀਭਾ

(342) ਰੱਬ ਤਾਈਂ
ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਸਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤੀ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ

 

(370) ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਹਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(371) ਗਿਆਨਵਾਨ
ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ

(372) ਜੇ ਤੁੰ
ਚਾਹੇਂ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਜੇ
ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਚੱਲ

(373) ਪੂਰਨ
ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ
ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ
ਜੋ
ਤੁੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ

 

ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ
ਦੀ ਧੂੜ