6. ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਨ ,ਮਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:
 
 
ਤਨ:
 
·        ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ
 
·        ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ
 
·        ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ
 
·        ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ
 
·        ਸੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ
 
·        ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਕੇ
 
 
ਮਨ:
 
·        ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ
 
·        ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ
 
·        ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ
 
·        ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
 
·        ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੀ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਾਲ
 
ਧੰਨ:
 
·        ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ
 
·        ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ (ਅਹੰਕਾਰ,ਮੋਹ,ਲੋਭ,ਕਾਮ,ਕ੍ਰੋਧ) ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ
 
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸਉਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ
 
 
ਦਾਸਨ ਦਾਸ