ਆਖਰੀ ਸਬਦ

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਿ ਸੱਚ, ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ … Read More