Sukhmani Sahib Is …

Shri Sukhmani Sahib

Param Jyot Puran Parkash – Puran Braham Gyan – Atam Ras Amrit

IS:-

The Divine Path To Achieve
Complete Silence Of Mind.

The Divine Path To Achieve Eternity
– The Infinite Divine Power.

The Divine Path To Achieve
Complete Silence Of Mind.

The Divine Path
To Defeat Maya.

The Divine Path To
Win Over Your Mind.

The Divine Path
To Salvation.

The Divine Path To Achieve The GurParsaad Of Naam, Naam Ki Kamai, Puran Bandgi And Seva
– Parupkaar & Maha Parupkaar