ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ?

ImageImageImageImageImageImageImage

ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ

·        ਇੱਕ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ

·        ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕੇ ਦਾਸ

·        ਦਾਸਨ ਦਾਸ

·        ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਕੇ ਭੀ ਦਾਸ

·        ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰ ਦਾਸ ਹਾਂ।

ਦਾਸਨ ਦਾਸ