ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

" ਬਾਬਾ ਜੀ " ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ,ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ,ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈ , ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ।