25. ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ

ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਾਸਨਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂਲ ਮਾਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

           

ਇਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਜੋਤ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਜੋਤ – ਇਕ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇਣਾ : ਤਨ :

ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ

ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ

ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ

ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ,

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ,

ਸੰਗਤ ਨੂੰ  ਸਤਿਨਾਮਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਕੇ

ਮਨ :

ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ,

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਕੇ,

ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ,

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ

ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ

ਧਨ :

ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ

ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ

ਦਾਸਨ ਦਾਸ