12.ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ- ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਖੇਪ  ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਵਿੱਚ ਅਦੁਭੁਤ ਚੀਜਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਦਿ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ … Read More

11. ਦਿਆਲਤਾ – ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੂਰਨ ਦਿਆਲਤਾ ਇੱਕ ਗੂੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੳਾਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਦਿਆਲਤਾ ਸੱਚੇ … Read More

9. ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨ

”ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ” ਇਹ ਗੁਰੁ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੁ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੁ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ … Read More

8. ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਜਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ … Read More

6. ਮਾਰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ – ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ�

ਬੰਦਗੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥   ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਅਕਾਲ … Read More

5. ਡੰਡਉਤ – ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ

ਡੰਡਉਤ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਗ 1 ਡੰਡਉਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸਦਾ ਸਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਟ ਭਾਰ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ … Read More

4. ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ

ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡੰਡਉਤ। ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਦਸਾਂ … Read More

3. ਮੁਆਫ਼ੀ

ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ … Read More

2. ਦਇਆ

”ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ” ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡਉਤ ਬੰਦਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ … Read More

1. ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਮਲ

ਆਉ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਦਿਖ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਡ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਡੰਡਉਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਡ ਸਮਝਣ ਵਿਚ … Read More