51. Guru Gobind Singh Ji Came Into The World To Recite SATNAAM

..following is from Guru Gobind Singh ji’s own lifestory -bichattar natak, and is quoting what God told him as to why he sent tenth guru ji into the world:

[GOD SAYS] –

ਜੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਪਜਾਏ ॥ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥
जे प्रभु परम पुरख उपजाए ॥ तिन तिन अपने राह चलाए ॥
All the great beings created by me started their own paths.

ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਅਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ ॥੨੬॥
महादीन तब प्रभ उपराजा ॥ अरब देस को कीनो राजा ॥२६॥
Then I created Muhammed, who was made the master of Arabia.26.

ਤਿਨ ਭੀ ਏਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ ॥ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ॥
तिन भी एक पंथ उपराजा ॥ लिंग बिना कीने सभ राजा ॥
He started a religion and circumcised all the kings.

ਸਭ ਤੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਯੋ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੍ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥
सभ ते अपना नामु जपायो ॥ सति नामु काहूं न द्रिड़ायो ॥२७॥
He caused all to utter his name and did not give SAT NAAM to anyone.27.

ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਝਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥
सभ अपनी अपनी उरझाना ॥ पारब्रहम काहू न पछाना ॥
Everyone placed his own interest first and foremost and did not comprehend the Supreme God (PAR BRAHAM).

ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਯੋ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥੨੮॥
तप साधत हरि मोहि बुलायो ॥ इम कहि कै इह लोक पठायो ॥२८॥
When I was busy in the austere devotion, the Lord called me and sent me to this world with the following words.28.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ॥
अकाल पुरख बाच ॥
The Word of the Non-Temporal Lord:

ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
CHAUPAI

ਮੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾ ॥
मै अपना सुत तोहि निवाजा ॥ पंथ प्रचुर करबे कहु साजा ॥
I have adopted you as my son and hath created you for the propagation of the path (Panth).

ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ ॥ ਕਬੁਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ ॥੨੯॥
जाहि तहां तै धरमु चलाइ ॥ कबुधि करन ते लोक हटाइ ॥२९॥
You go therefore for the spread of Dharma (righteousness)
and cause people to retrace their steps from evil actions”.29.

ਕਬਿਬਾਚ ॥
कबिबाच ॥
The World of the Poet:

ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
DOHRA

ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਇ ॥
ठाढ भयो मै जोरि कर बचन कहा सिर निआइ ॥
I stood up with folded hands and bowing down my head, I said:

ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ॥੩੦॥
पंथ चलै तब जगत मै जब तुम करहु सहाइ ॥३०॥
The path (Panth) shall prevail only in the world, with THY ASSISTANCE.”30.

ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
CHAUPI

ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ ॥ ਤਬ ਮੈ ਜਗਤਿ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਯੋ ॥
इह कारनि प्रभ मोहि पठायो ॥ तब मै जगति जनम धरि आयो ॥
For this reason the Lord sent me and I was born in this world.

ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਹੋਂ ॥ ਅਉਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹਿਹੋਂ ॥੩੧॥
जिम तिन कही इनै तिम कहिहों ॥ अउर किसू ते बैर न गहिहों ॥३१॥
Whatever the Lord said, I am repeating the same unto you, I do not bear enmity with anyone.31.

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥
जो हम को परमेसर उचरि हैं ॥ ते सभ नरकि कुंड महि परिहैं ॥
Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.

ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥
मो कौ दास तवन का जानो ॥ या मै भेद न रंच पछानो ॥३२॥
Consider me as His servant and do not think of any difference between me and the Lord.32.

ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ॥ ਦੇਖਨਿ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ॥
मै हो परम पुरख को दासा ॥ देखनि आयो जगत तमासा ॥
I am the servant of the Supreme Purusha and hath come to see the Sport of the world.

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤਿ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੋਂ ॥ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨਿ ਨ ਰਹਿਹੋਂ ॥੩੩॥
जो प्रभ जगति कहा सो कहि हों ॥ म्रित लोक ते मोनि न रहिहों ॥३३॥
Whatever the Lord of the world said, I say the same unto you, I cannot remain silent in this abode of death.33.

ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
नराज छंद ॥
NARAAJ STANZA

ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁ ਭਾਖਿ ਹੋਂ ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ ॥
कहिओ प्रभू सु भाखि हों ॥ किसू न कान राखि हों ॥
I say only that which the Lord hath said, I do not yield to anyone else.

ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ॥ ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ ॥੩੪॥
किसू न भेख भीज हों ॥ अलेख बीज बीज हों ॥३४॥
I do not feel pleased with any particular garb, I sow the seed of God`s Name.34.

READ MORE: http://www.sridasam.org/dasam?Action=Page&p=135