ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੪

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ

ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ

ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ “ਸਤਿ” ਅਤੇ “ਸਤਿਨਾਮੁ” ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂਫਿਰ ਅਸੀਂ “ਸਤਿ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ “ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ “ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ “ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ” ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਖਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ਸਤਿ” ਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਸਤਿ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿ ਰਹੇਗਾਸ਼ਬਦ “ਸਾਹਿਬ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਲਿਕਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥”। ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਾਰਕ ਹੈਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈਉਹ ਆਪ ਸਤਿ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਇਆ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਇਆ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਾਇ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਾਇ ਵੀ ਸਤਿ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿ ਰੂਪ ਹੈ

ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਖਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਸ਼ਬਦ “ਭਾਖਿਆ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੋਲ, ਬਾਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਭਾਉ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਅਪਾਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਅਸੀਮਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਮ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈਇਸ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਲਕਣਾਪਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈਸਤਿ ਹੀ ਇਸ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਸਤਿ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਸਤਿ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਇਸ ਲਈ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਨਿੰਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੈਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ “ਸਤਿਨਾਮ” ਕੇਵਲ ਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈਜੋ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਓਤਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਨਿਰਵੈਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਜ਼ਰਾ ਇਕ ਖਿਣ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਯਕੀਨੱਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੈਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਖਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹੋ ਜਾਏਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਸਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ

ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਏ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਦਿ) ਪਰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ, ਅੱਧਖੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਅੱਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਣ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੁਰਮਤਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਨਾਮ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਤੇ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂਐਸਾ ਕਰਣ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲ ਹੀ ਜਪੁ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈਇਸ ਪਰਮ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪਉੜੀ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਉਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਉਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੋਟਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਇਕ ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਕ ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਕ ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਜੀਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜੀਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈਕੇਵਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਰਾਮਤ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਨਦਰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈਆਪਾ ਅਰਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਅਟੱਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸਚਿਆਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। “ਸਚਿਆਰ” ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈਜੋ ਹਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜੋ ਹਿਰਦਾ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਸਚਿਆਰ” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਉ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਿ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਉ ਜੀ