ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੬

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ

ਅਸਲੀ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੀਰਥ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਹੈਅਸਲੀ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਤੀਰਥ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈਤੀਰਥ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਧੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਇਹ ਮਹਿਮਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਾਹਰਲਾ ਤੀਰਥ ਅੱਠਸੱਠ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਸੱਠ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ – ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ “ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥” ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬੇੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦੀ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ “ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ ॥” ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਮੈਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਜਦ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰਾ ਸੀਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਇਸ ਮਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਨਮ-ਮਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੱਸਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏਇਸ ਜਨਮ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮੁੜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਦਾਗ਼ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਜੀਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਇਹ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਭਾਵ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈਅਗਲਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਕੇਵਲ ਪੁੱਠਾ ਅਤੇ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੇਕ ਵੀ ਹਨਇਹ ਛੇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖ਼ੀਲੀ, ਰਾਜ, ਜੋਬਨ, ਧਨ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਪਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੇਕ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਛੇਕ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਵੇਗਾਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇਕ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਜੋ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤਮੋ (ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤੋ (ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਸੰਜਮ) ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਤਿ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ਼ ਸੰਜਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਕੁ ਸਤਿ ਕਰਮ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤ੍ਰੁੱਠ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾਨਾਮ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਛੇਕ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀਇਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਨਾਮ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਜਾਵੇਗਾਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ੭ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਨਾਮ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰੰਤਰ ਗੂੰਜਣ ਲਗ ਪਵੇਗਾਸਾਡਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਤੇ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇਗੀਪੰਜ ਦੂਤ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿੱਟ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ

ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਅਸਿਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਜੋ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤਮੋ (ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ) ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਸਤਿ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਤੋ (ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ਼ ਸੰਜਮ) ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਜੋ ਅਤੇ ਤਮੋ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤੋ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਵੇਦਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਗੱਡਾ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥. . . . . . .” । ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ ? ਜ਼ਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਿਹੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ (ਸ਼ੂਖ਼ਮ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ) ਸਥਿਤ ੭ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰ ਦਰਗਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨਸਾਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਖ਼ਮ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਹ (ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਤਮ ਵਖਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ “ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ” ਦਾਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੇਵਲ ੬-੯% ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ ਅਤੇ ਮਾਣਿਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨਬਾਕੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਵੇ (ਆਇਨਸਟਾਂਇਨ ਵਰਗਾ) ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੇਵਲ ੯% ਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ੯% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰ ਜਾਗਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੀਮਾਗ ੮੦-੧੦੦% ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ੧੦੦% ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈਇਸੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਦਾ ਗਿਆਨ “ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ” ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਣਿਕ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਲੋੜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਲੋੜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ। “ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ” ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਕੇਵਲ “ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖ” ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਗਾਹੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਮਰਥਾ ਹੈਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਦੀ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਤੱਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ “ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ”ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਤਿਨਾਮ” ਹੈਇਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵਖਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਤ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਸਚਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਗਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ” ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਾਰਕ ਹੈਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ (ਸੂਖ਼ਮ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਗਾਹੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ (ਸ਼ੂਖ਼ਮ) ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ੭ ਸੱਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨਸਾਰੇ ਰਤਨ ਮਾਣਿਕ ਜਵਾਹਰ ਸਾਡੀ ਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮ ਸਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ (ਸੂਖ਼ਮ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ