Jap Ji Verse 20

    Bharee-ai hath pair tan dayh. Paanee dhotai utras khayh. Moot paleetee kaparh ho-ay. Day saaboon la-ee-ai oh dho-ay. Bharee-ai mat paapaa kai sang. Oh dhopai naavai kai rang. Punnee paapee aakhan naahi. Kar kar karnaa likh lai jaahu. … Read More

Jap Ji Verse 21

  Tirath tap da-i-aa dat daan. Jay ko paavai til kaa maan. Sune-aa mane-aa man keetaa bhaa-o. Antargat tirath mal naa-o. Sabh gun tayray mai naahee ko-ay. Vin gun keetay bhagat na ho-ay. Su-asat aath banee barmaa-o. Sat suhaan sadaa … Read More

Jap Ji Verse 22

  Paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. Orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat. Sehas athaarah kahan kataybaa asuloo ik dhaat. Laykhaa ho-ay ta likhee-ai laykhai ho-ay vinaas. Naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||   The blessed Satguru (Truth … Read More

Jap Ji Verse 23

  Saalaahee saalaah aytee surat na paa-ee-aa. Nadee-aa atai vaah paveh samund na jaanee-ah. Samund saah sultaan girhaa saytee maal dhan. Keerhee tul na hovanee jay tis manho na veesreh. ||23||   The blessed Satguru (Truth Guru) incarnate Nanak Patshah … Read More

Jap Ji Verse 24

Ant na siftee kahan na ant. Ant na karnai dayn na ant. Ant na vaykhan sunan na ant. Ant na jaapai ki-aa man mant. Ant na jaapai keetaa aakaar. Ant na jaapai paaraavaar. Ant kaaran kaytay billaahe. Taa kay ant … Read More

Jap Ji Verse 25

Bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. Vadaa daataa til na tamaa-ay. Kaytay mangeh jodh apaar. Kayti-aa ganat naahee veechaar. Kaytay khap tuteh vaykaar. Kaytay lai lai mukar paahe. Kaytay moorakh khaahee khaahe. Kayti-aa dookh bhookh sad maar. Ayhi bhe daat tayree … Read More

Jap Ji Verse 26

Amul gun amul vaapaar. Amul vaapaaree-ay amul bhandaar. Amul aaveh amul lai jaahe. Amul bhaa-ay amulaa samaahe. Amul dharam amul deebaan. Amul tul amul parvaan. Amul bakhsees amul neesaan. Amul karam amul furmaan. Amulo amul aakhe-aa na jaa-ay. Aakh aakh … Read More

Jap Ji Verse 27

So dar kayhaa so ghar kayhaa jit beh sarab samaalay. Vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. Kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. Gaaveh tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa dharam du-aaray. Gaaveh chit gupat likh jaaneh likh likh dharam … Read More

Jap Ji Verse 28

Munda santokh saram pat jholee dhi-aan kee kareh bibhoot. Khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. A-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||   The blessed Satguru … Read More

Jap Ji Verse 30

Aykaa maaee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. Ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. Jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. Oh vaykhai onaa nadar na aavai bahotaa ayho vidaan. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug … Read More