Jap Ji Verse 31

Aasan lo-ay lo-ay bhandaar. Jo kichh paa-e-aa so aykaa vaar. Kar kar vaykhai sirjanhaar. Naanak sachay kee saachee kaar. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||   The blessed Satguru (Truth Guru) incarnate Nanak Patshah … Read More

Jap Ji Verse 32

Ik doo jeebhou lakh hohe lakh hoveh lakh vees. Lakh lakh gayrhaa aakhee-eh ayk naam jagdees. Ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees. Sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. Naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||   The blessed … Read More

Jap Ji Verse 33

Aakhan jor chupai nah jor. Jor na mangan dayn na jor. Jor na jeevan maran nah jor. Jor na raaj maal man sor. Jor na surtee gyaan veechaar. Jor na jugtee chhutai sansaar. Jis hath jor kar vaykhai so-ay. Naanak … Read More

Jap Ji Verse 34

Raatee rutee thitee vaar. Pavan paanee agnee paataal. Tis vich dhartee thaap rakhee dharam saal. Tis vich jee-a jugat kay rang. Tin kay naam anayk anant. Karmee karmee ho-ay veechaar. Sachaa aap sachaa darbaar. Tithai sohan panch parvaan. Nadree karam … Read More

Jap Ji Verse 35

Dharam khand kaa ayho dharam. Gyaan khand kaa aakho karam. Kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays. Kaytay barmay ghaarhat gharhee-eh roop rang kay vays. Kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay dhoo updays. Kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal … Read More

Jap Ji Verse 36

Gyaan khand meh gyaan parchand. Tithai naad binod kod anand. Saram khand kee banee roop. Tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. Taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahe. Jay ko kahai pichhai pachhtaa-ay. Tithai gharhee-ai surat mat man budh. Tithai gharhee-ai suraa … Read More

Jap Ji Verse 37

Karam khand kee banee jor. Tithai hor na ko-ee hor. Tithai jodh mahaabal soor. Tin meh raam rahi-aa bharpoor. Tithai seeto seetaa mahimaa maahe. Taa kay roop na kathnay jaahe. Naa ohe mareh na thaagay jaahe. Jin kai raam vasai … Read More

Jap Ji Verse 38

Jat paahaaraa dheeraj suni-aar. Ahran mat vayd hathee-aar. Bha-o khalaa agan tap taa-o. Bhaandaa bhaa-o amrit tit dhaal. Gharhee-ai sabad sachee taksaal. Jin ka-o nadar karam tin kaar. Naanak nadree nadar nihaal. ||38||   With immense, immeasurable Gurkirpa (divine grace) … Read More

Jap Ji Salok

Pavan guru paanee pitaa maataa dharat mahat. Divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. Chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai dharam hadoor. Karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. Jinee naam dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. Naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. … Read More

Jap Ji Verse 29

Bhugat gyaan dayaa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. Aap naath naathee sabh jaa kee ridh sidh avraa saad. Sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aaveh bhaag. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug eko vays. ||29||   It … Read More