23. ਅਹਿੰਸਾ

ਅਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ । ਅਹਿੰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । … Read More

24. ਆਤਮ ਨਿੰਦਕ

ਆਤਮ ਅਲੋਚਨਾ ਅਨਾਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਅਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਦੀ … Read More

25. ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ

ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਾਸਨਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂਲ ਮਾਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ … Read More