11. ਸੇਵਾ

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਮਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ … Read More

10. ਨਾਚ ਅਤੇ ਮੀਟ

ਨਾਚ ਕੋਈ ਨਾਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ…… ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਵਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹੋਣਾ … Read More

9. ਸ਼ਾਂਤੀ

ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤਿਨਾਮ ਲਹਿਰਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ … Read More

8. ਸਮਾਧੀ

 ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ … Read More

7. ਨਿੰਦਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣ … Read More

6. ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲਾ

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ– ਇਹ ਅਦੁਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹਨ– ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ– ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ … Read More

5. ਸਿਮਰਨ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਣ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ … Read More

4. ਸੱਚ

ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ (ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ) ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲਈ ਚਾਣਨ ਹੋਏ ਹੋ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ … Read More

3. ਗੁਰੂ

ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਬਿਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ … Read More

2. ਮਾਰਗ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਣ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ–ਪੂਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ– ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦਾ ਛਤਰ– ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ … Read More